Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van het Verwelius concern (“Verwelius”). In deze verklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Verwelius draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Verwelius verwerkt uw persoonsgegevens:

  • om met u een overeenkomst (arbeids-, huur- of koop-) te kunnen sluiten of
  • omdat de wet dit vereist of
  • omdat u daar toestemming voor gegeven heeft of
  • omdat er een gerechtvaardigd belang (bijv. uw en onze veiligheid) bij is.

Derden

Verwelius verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is:

  • voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of
  • om uw onderhoudsverzoek te kunnen doen afhandelen.

Verwelius kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens kunnen bieden. Met deze andere partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst indien nodig. Een dergelijke overeenkomst dient ter waarborging van uw privacy rechten.

Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie plaats.

IP-adres

Tijdens uw bezoek aan een van onze websites kan het IP-adres van de door u gebruikte computer worden geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kan de gebruiker van de website worden geïdentificeerd. Verwelius registreert de IP-adressen echter niet voor dit doeleinde, maar voor statische analyse (zie Google Analytics).

Cookies

Op onze websites kan gebruik gemaakt worden van cookies om uw beleving van de website te ondersteunen, om uw gebruik van de website te analyseren en om ons te helpen bij onze marketinginspanningen. De betreffende websites zijn voorzien van een Cookie verklaring.

Statistische analyse door Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door Google wordt deze informatie gebruikt om Verwelius diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. In dit geval zijn wellicht niet alle functies van de website volledig voor u beschikbaar. Door gebruik te maken van de betreffende website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

Beveiliging

Verwelius heeft passende maatregelen genomen om misbruik en verlies van, onbevoegde toegang tot en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijn

Verwelius zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld of dan strikt noodzakelijk is of dan wettelijk vereist is.

Privacy rechten

U hebt onder voorwaarden het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn.

Verzoeken kunt u schriftelijk melden aan onderstaand adres:

Verwelius Holding BV
t.a.v. de Directie
Energieweg 2
1271 ED HUIZEN
of via e-mail naar: directie@verwelius.nl

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden aan directie@verwelius.nl

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy Statement

Verwelius behoudt zich het recht voor dit privacy reglement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op de website www.verwelius.nl.